Unterrichtsstunde | Lekcja modelowa

PL unten

„Ich stelle mir gerne vor“ ist der Titel eines am 24. Dezember 1941 von Irena Bobowska verfassten Gedichts, das zur Einführung in Workshops für Schüler der Zertifikatsklasse des Polnischen Schulvereins „Oświata“ in Berlin wurde. Die Workshops sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen „Oświata“ und der Polnischen Frauenbotschaft e.V. im Rahmen des Projekts „Schicksale aus Polen 1939-1940“ des Deutsch-Polnischen Instituts und der Stiftung Polnisch-Deutsche Versöhnung, finanziert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ).

Gemeinsam mit Oświata haben wir einen Entwurf einer Modellstunde über das Schicksal polnischer Frauen während des Zweiten Weltkriegs erstellt, basierend auf der Biografie der Posener Konspiratorin Irena Bobowska. Der Unterricht wurde im April 2024 in Berlin von den Autorinnen des Konzepts – Magdalena Lepienka-Nowak und Ewa Maria Slaska – durchgeführt.
Während des Unterrichts lernten die Jugendlichen nicht nur die Geschichte von Irena Bobowska, sondern auch ihre Arbeit kennen und reflektierten das Schicksal junger Menschen während der Besatzung, auch durch Poesie. Der zweite Teil wird diesen Herbst stattfinden.

Irena Bobowska, geboren am 3. September 1920 in Posen, war eine junge polnische Dichterin, Publizistin, Illustratorin und Aktivistin, eine sehr aktive Person, obwohl sie seit ihrer Kindheit gelähmt war und sich nur auf Krücken, im Rollstuhl oder mit Schienen fortbewegte. Unmittelbar nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begann sie ihre Untergrundtätigkeit und arbeitete in der Redaktion des Untergrundmagazins „Pobudka“. Sie wurde im Juni 1940 zusammen mit anderen Redaktionsmitgliedern verhaftet. Sie verbrachte zweieinhalb Jahre in verschiedenen Gefängnissen in Posen, Wronki und Berlin. Sie wurde vom Volksgerichtshof wegen Hochverrats verurteilt und am 26. September 1942 im Berliner Gefängnis Plötzensee enthauptet.

***

”Ja lubię sobie wyobrażać” to tytuł wiersza napisanego 24 grudnia 1941 roku przez Irenę Bobowską, który stał się wstępem do warsztatów przeprowadzonych dla uczniów klasy certyfikatowej Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie. Warsztaty są wynikiem współpracy „Oświaty” z Ambasadą Polek e.V. w ramach projektu „Schicksale aus Polen 1939-1940″ Niemiecko-Polskiego Instytutu i Fundacji Polsko Niemieckie Pojednanie, sfinansowanego przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

Wspólnie z Oświatą przygotowałyśmy konspekt modelowej lekcji na temat losów Polek w czasie 2 Wojny Światowej, bazując na biografii poznańskiej konspiratorki, Ireny Bobowskiej. Lekcja przeprowadzona została w kwietniu 2024 roku w Berlinie przez autorki koncepcji – Magdalenę Lepienkę-Nowak i Ewę Marię Slaską.
W trakcie zajęć młodzież poznała nie tylko historię Ireny Bobowskiej, ale także jej twórczość oraz podejmowała refleksję nad losami młodych osób w czasach okupacji również poprzez poezję. Druga część odbędzie się jesienią tego roku.

Irena Bobowska, urodzona 3 września 1920 roku w Poznaniu, była młodą polską poetką, publicystką, ilustratorką i działaczką, osobą bardzo aktywną, choć od dzieciństwa była sparaliżowana i poruszała się jedynie o kulach, na wózku inwalidzkim lub nosząc szyny. Zaraz po wybuchu II wojny światowej rozpoczęła działalność konspiracyjną, pracując w redakcji podziemnego pisma „Pobudka”. Została aresztowana w czerwcu 1940 r. wraz z innymi członkami redakcji. Dwa i pół roku spędziła w różnych więzieniach w Poznaniu, Wronkach i Berlinie. Została skazana przez Sąd Ludowy za zdradę stanu i ścięta w berlińskim więzieniu Plötzensee 26 września 1942 r.

https://oswiataberlin.de/de/